ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

pricing.browseExtByCategory

دامنه
pricing.register
pricing.transfer
pricing.renewal
.com
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
39,000 تومان
1 سال
.net
45,900 تومان
1 سال
45,900 تومان
1 سال
45,900 تومان
1 سال
.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
.org
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
59,000 تومان
1 سال
.biz
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.in
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.co
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
.me
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
97,800 تومان
1 سال
.ws
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
66,000 تومان
1 سال
.tv
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.info
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
51,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.sch.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.ac.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.co.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.org.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.gov.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.net.ir
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
4,500 تومان
1 سال
.name
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
44,000 تومان
1 سال
.ca
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
143,000 تومان
1 سال
.it
58,000 تومان
1 سال
N/A
N/A

pricing.selectExtCategory

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .