سرور مجازی ویندوز ایران SSD

Pro WVPSIR 1

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 512 مگابایت
 • ‌ هارد 20 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 100 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 2

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 1536 مگابایت
 • ‌ هارد 30 گیگابایت
 • سی پی یو 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 200 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 3

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 2 گیگابایت
 • ‌ هارد 35 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • ترافیک ماهانه 100 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 4

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 3 گیگابایت
 • ‌ هارد 40 گیگابایت
 • سی پی یو 3 هسته
 • ترافیک ماهانه 300 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 5

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 4 گیگابایت
 • ‌ هارد 45 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 400 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 6

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 5 گیگابایت
 • ‌ هارد 50 گیگابایت
 • سی پی یو 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 500 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 7

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 6 گیگابایت
 • ‌ هارد 55 گیگابایت
 • سی پی یو 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 600 گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما
Pro WVPSIR 8

تنظیمات امنیتی و بهینه سازی رایگان

 • ‌ رم 8 گیگابایت
 • ‌ هارد 60 گیگابایت
 • سی پی یو 8 هسته
 • ترافیک ماهانه 700گیگ
 • آیپی اختصاصی 1 عدد
 • ‌ انتقال سرور رایگان
 • پورت 1 گیگابیت
 • دسترسی کنسول دارد
 • ‌ کنترل پنل (Cpanel/DirectAdmin/Kloxo) به انتخاب شما